EYD | Pemenggalan Kata

EYD | Pemenggalan Kata
Pemenggalan kata hendaknya dibedakan dengan penyukuan kata. Pemenggalan kata berhubungan dengan kata sebagai tulisan, sedangkan penyukuan kata berhubungan dengan kata sebagai kesatuan bunyi.

Contoh:
Kata
Pemenggalan
Penyukuan
caplok
cap-lok
ca-plok
April
Ap-ril
A-pril
dua
dua
du-a
dia
dia
di-a
saya
sa-ya
sa-ya
dagang
da-gang
dagang
Penyukuan dan pemenggalan kata dapat menghasilkan sesuatu yang lain (seperti caplok, April, dia, dua) dan juga dapat menghasilkan sesuatu yang sama (seperti saya, dagang). Oleh sebab itu, masalah penyukuan dan pemenggalan kata mempunyai kaidah sendiri-sendiri. Kaidah penyukuan berdasarkan bunyi, kaidah pemenggalan berdasarkan tulisan.
Sumber Referensi : Parmin, Jack.dkk.2011.Menulis Ilmiah:Buku Ajar MPK Bahasa Indonesia.Surabaya:Unesa University Press.

Leave a Reply